Genel Bilgiler


Ana Bilim Dalımız 2003-2004 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Okul Öncesi Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Programın amacı, okul öncesi dönemde çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyici kuramsal ve uygulamalı eğitim programlarıyla çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan okul öncesi eğitimcisi yetiştirmektedir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde Okul Öncesi Öğretmenliği anabilim dalının itibarını en üst düzeye çıkarmak. Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören ve tercih edilen bir konumda olmak. Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde ülkemizin ihtiyacı olan Okul Öncesi eğitimini yaygınlaştırma ve geliştirme pojelerine etkin olarak katılmak ve bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermek Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler yetiştiren bir anabilim dalı olmak.çocuğun eğitimi ile ilgili her alanda görev alacak çağdaş eğitimciler yetiştirmek.

Okul öncesi dönemde bulunan çocukların gelişim gereksinimlerinin giderilmesi ve öğrenme ilgilerinin geliştirilmesine, doğrudan ve/veya aile ve diğer toplumsal çevresi yoluyla rehberlik edecek eğitimciler yetiştirmek.

Örgün Program Başlama Tarihi: 2003/2004 Programa kayıtlı öğrenci sayısı: 400 (2013-2014)II.Öğretim Programına başlama Tarihi: 2009/2010 Programa kayıtlı öğrenci sayısı: 350 (2013-2014)Programda sınavlar: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan esaslar geçerlidir: Kısa süreli sınav, ara sınav, yıl/yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı gibi çeşitli türlerde yapılabilir. Başarı notu; yıl/yarıyıl içi ölçme araçları ve yıl/yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notundan hesaplanır. Yıl/yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından en az % 40 en çok % 60 olacak şekilde belirlenir. Bütünleme sınavına katılan öğrencilerin başarı notu, ilgili ders için dönemde kayıt olduğu dersin şubesinin değerlendirme biçimi ile değerlendirilir. Sınav notunun belirlenmesinde, ders içi ve dışı çalışmaların sınav notuna katkısı öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yıl/yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır. Yıl sonu sınavına girme hakkı kazanıp sınava girmeyen öğrenci isterse bütünleme sınavına katılabilir.Mezun olabilme koşulu: Bölümden mezun olabilmek için en az 240 (AKTS) kredilik ders alma zorunluluğu bulunmaktadır.Programdan mezun olanların unvanı: Okul Öncesi Öğretmeni

Anabilim dalında yurtdışından ve yuriçinden Erasmus, Farabi ve Mevlana programları çerçevesinde öğrenci değişimi yapılmaktadır.Bölüme yabancı uyruklu öğrenciler de ilgili sınavlara girerek gelebilmektedirler.

Anabilim dalının 50-80 kişilik 8 adet dersliği bulunmaktadır. Ayrıca fakülte bünyesinde resim derslikleri, drama odaları, seminer odaları ve konferans salonu bulunmaktadır.

Öğrenci Profili
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan : Koordinatörlük listesi bulunamadı.
Eksik Alan : Programa ait akademik kadro bulunamamıştır.