Genel Bilgiler


Ekonometri, kelime anlamı olarak iktisadi ölçüm demektir. Ekonometri bölümünde, nicel analiz teknikleri kullanarak varolan ekonomik sorunları analiz etme ve çözümleme yeteneğine sahip olan elemanlar yetişmektedir. Ekonometrik yöntemlerin başta sosyal bilimler olmak üzere fen ve sağlık bilimlerinin değişik alanlarında uygulanabilirliliği açısından düşünüldüğünde, Ekonometri Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açısından fakültenin bölümleri arasında ortak bir bağ oluşturmakta ve ayrıca ortak yönleri nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile diğer bir çok fakülte arasında bir köprü oluşturmaktadır.

Ekonometri, istatistik ve yöneylem konularına hakim, yeni gelişmeleri takip eden ve hızlı değişime ayak uydurabilen, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, içinde bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, sosyal ve ekonomik konularda bilgi ve beceri kazanmış, ortaya çıkan ekonomik ilişki ve olayları yorumlayıp değerlendirebilecek gerekli bilgilere sahip bireyler yetiştirerek ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri, sektörel ve akademik bazda yetiştirdiği bireyler, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve toplumsal katkı ile tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir bölüm olmaktır.

Ekonometri Bölümünün amacı öğrencilere temel ekonomi bilgilerini ve analiz yöntemlerini öğretmek, öğrencilerin araştırma, çözümleme, değerlendirme yeteneklerini geliştirmektir. Bu program matematik, istatistik, ekonometri, yöneylem alanlarında yeterli bir altyapı sunmaktadır. Ekonometri Bölümü, teorik ve uygulamalı konular ile temellendirilmiş sağlam bir ekonometri eğitimi vermeyi ve öğrencilerin ekonomik sorunlar ve politikalar üzerinde, analitik düşünebilme kapasitelerini geliştirmeyi, öğrencilere analitik ve niceliksel araştırmalar için gerekli matematiksel ve istatistiksel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Program, yüksek öğretimde ekonometri alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerden, her yarıyıl düzenlenen ara sınavlara (vize) ve yarıyıl sonlarında düzenlenen dönem sonu sınavlarına (final) girmesi gerekmektedir. Öğrenci başarısız olduğu derslerden bir kısmını Yaz Okulu’nda alabilmektedir. Başarılı öğrenciler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre lisansına yakın bir dalda yan dal belgesi ya da ikinci bir dalda ikinci ana dal lisans diploması alma olanağına sahiptirler.

Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında gelen öğrenciler de bölümde verilen dersleri alabilirler.

Bölüm İİBF binası A-Blok ve B- Blok’taki klimalı ve projeksiyonlu derslikleri kullanmaktadır. Ayrıca bilgisayar programlarını kullanmayı gerektiren derslerde İİBF binası A-Blokta bulunan bilgisayar laboratuarından faydalanılmaktadır.

Öğrenci Profili
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim
KoordinatörlerEksik Alan : Programa ait akademik kadro bulunamamıştır.