1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 04.04.2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve 15 Nisan 2011 tarih ve 27906 sayılı resmi gazetede yayınlanan resmî yazısı ile kabul edilmiş ve kurulmuştur. Haziran 2011’de öğrencisiz olarak faaliyetlerine başlayan Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün tam olarak faaliyete geçmesi 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılında gerçekleşmiştir. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nün 01.08.2012 tarihli B.30.0.EOB-101.03.02-4452 sayılı yazıları ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden (7’si Tezli yüksek lisans, 1 Tezsiz yüksek lisans ve 1 Doktora) olmak üzere toplam 9 lisansüstü program, 260 öğrencisiyle birlikte Enstitü’ye devredilmesiyle aktif hale gelmiştir.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 04.04.2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve 15 Nisan 2011 tarih ve 27906 sayılı resmi gazetede yayınlanan resmî yazısı ile kabul edilmiş ve kurulmuştur. Haziran 2011’de öğrencisiz olarak faaliyetlerine başlayan Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün tam olarak faaliyete geçmesi 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılında gerçekleşmiştir. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nün 01.08.2012 tarihli B.30.0.EOB-101.03.02-4452 sayılı yazıları ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden (7’si Tezli yüksek lisans, 1 Tezsiz yüksek lisans ve 1 Doktora) olmak üzere toplam 9 lisansüstü program, 260 öğrencisiyle birlikte Enstitü’ye devredilmiştir. 2016-2017 öğretim yılında 10 Yüksek Lisans Programı 3 Doktora Programı ve 2 Tezsiz olmak üzere 15 Lisansüstü Programda 662 öğrenci ile eğitim-öğretim devam etmektedir. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Akdeniz Üniversitesi Kampusu Enstitüler binasında 3.katta hizmet vermektedir.

Üniversitemiz ve Ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar yapmak ve “Bilginin doğasını kazanarak geleceği yaratan bireyler/profesyoneller yetiştirmektir”. Bu amaçla; Eğitim Bilimleri Enstitüsü, karşılaştığı sorunları bilim ve aklın süzgecinden geçiren, evrensel değerlere bağlı, insan merkezli bilimsel araştırmalar yürüten, çağdaş bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında en ileri düzeyde eğitim etkinliklerine yönelik gereksinimleri karşılayan, yaratıcı, çözüm üretebilen ve evrensel bilime katkı yapan bilim adamları ve uzmanlar yetiştirir.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, bilim, eğitim ve kültür alanlarında ulusal gelişmeye katkısını giderek arttıran, topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, onur ve saygı duyulan lider bir kurum olma vizyonunu taşımaktadır.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, kendi bünyesinde yer alan Anabilim Dallarında uzmanlaşmış genç bilim adamları ve beyinler yetiştirmeyi amaçlamktadır. Böylece, Eğitim Bilimleri Enstitüsü mezunları kendi bünyesinde yer alan bilim dallarında uzmanlaşabilecekler, uzmanlıştıkları alanda en son gelişme ve çalışmaları takip edebilecekler, araştırma-geliştirme yapabilecekler ve uygulamaya yönelik çözümler üretebileceklerdir.

1-Programın ders aşamasındaki toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir. Bir lisansüstü programda her yarıyıl yer alacak zorunlu ve seçmeli dersler, her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. 2) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun onayı ile doktora/sanatta yeterlik eğitimi almış öğretim görevlileri de ders verebilir. 3) Lisansüstü düzeydeki dersler her bir yıl için güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemde okutulur. Her dönemde okutulan derslerin toplamları en az 30 AKTS olmak zorundadır. Derslerin dönemleri eğitim-öğretim yılı başında belirlenir ve değiştirilemez. 4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. 5) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. 6) Öğrenciler lisansüstü eğitim-öğretime başladıkları yılın müfredatına tabidir.

Yatay geçiş kontenjanları, bilim/sanat dalı ve/veya anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir. Farklı alanlardaki programlardan yatay geçiş başvurusu yapılmaz.Üniversitenin lisansüstü programlarına; Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı tamamlamış ve alınan tüm dersleri başarmış olmak, öğrenim gördüğü programdaki not ortalaması 100 üzerinden en az 85 ya da 4 üzerinden en az 3,5 veya eşdeğeri bir puana sahip olmak, tez çalışmasına başlamamış olmak ve ilgili lisansüstü programa başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir.

Enstitimüz Enstitüler binsı A Blok 3. katta 200 m2 bir alanda hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz derslerini Eğitim Fakültesi dersliklerinden yararlanmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan Ana Kütüphane ve Eğitim Fakültesi binasındaki kütüphane öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Üniversite web sayfasından akademik veri tabanlarından ücretsiz makale kitap, doktora tez kataloğuna ulaşmak mümkündür. Üniversite Edurum (ortak veri tarama sistemi) sistemi aracılığı ile diğer üniversitelerin elektronik kütüphane verileri ile de bağlantı sağlamaktadır. Üniversitemiz Yerleşkesindeki bilişim merkezinde öğrencilere ücretsiz internet ve bilgisayar olanağı sunulmaktadır.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim