1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla kurulmuş olan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, yaklaşık 20 yıllık bir tarihi geçmişe sahiptir. Kuruluş evresinin ardından fakültemiz, 2000-2001 eğitim-öğretim yılında 31 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Son üç yılda öğrenci sayısı hızla artan fakültemiz, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle 300 öğrenci mezun etmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında YÖK tarafından fakültemize tahsis edilen 205 öğrenci kontenjanı ile birlikte yaklaşık 600 öğrencimiz ile yeni eğitim-öğretim dönemine başlamış bulunmaktayız. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında başlayan Kamu hukuku ve Özel hukuk yüksek lisans programları ile fakültemizin kendi akademik potansiyelini yaratma ve zenginleştirme süreci başlamıştır. Bu akademik sürecin tamamlayıcı ikinci evresini oluşturan Kamu hukuku ve Özel hukuk doktora programları, fakültemizin lisansüstü öğrenim tecrübesine istinaden 2011-2012 öğretim yılı ile başlamıştır. Böylece lisans öğrenimi sonrası akademik yaşamı tercih edecek olan öğrencilerimiz için kesintisiz bir lisansüstü öğrenim imkanı sunulacaktır.

Akdeniz Üniversitesi’nin Antalya merkez kampusu içinde bulunan fakültemiz, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı yasayla (“Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun”un 23/a maddesi değiştirilerek) kurulmuştur. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair (Kanun No : 414 Kabul Tarihi : 5.6.1996) Kanun’un 1. maddesi ile de, 28.3.1993 Tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 23 üncü maddesinin (a) bendindeki "...Alanya Reisoğlu Hukuk Fakültesi..." ibaresi " Alanya Hukuk Fakültesi" şeklinde değiştirilmiştir. Daha sonra Bakanlar Kurulu Kararı ile, Karar Sayısı : 2002/3704 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Alanya Hukuk Fakültesi’nin adındaki “Alanya” ibaresinin kaldırılması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10/1/2002 tarihli ve 1050 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/1/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır. Fakültemiz; 2000-2001 öğretim yılında 172 taban, 178 tavan puanıyla 31; 2001-2002 öğretim yılında 179 taban ,187 tavan puanıyla 32; 2002-2003 öğretim yılında 178 taban, 188 tavan puanıyla 41; 2003-2004 öğretim yılında 333 taban, 341 tavan puanıyla 42, 2004-2005 öğretim yılında 325 taban, 335 tavan puanıyla 42; 2005-2006 öğretim yılında 338 taban, 345 tavan puanıyla 50; 2006-2007 öğretim yılında 323 taban, 338 tavan puanıyla 50; 2007-2008 öğretim yılında 337 taban, 351 tavan puanıyla 50; 2008-2009 öğretim yılında 332 taban, 335 tavan puanıyla 21; 2009-2010 öğretim yılında 332 taban, 344 tavan puanıyla 154; 2010-2011 öğretim yılında 472 taban, 501 tavan puanıyla 164 öğrenci almıştır. Haftalık altı saatlik seçimlik “ileri yabancı dil” dersleri ile mezuniyete kadar olan sürede Almanca, İngilizce ya da Fransızca dillerinden en az birini hukukta aktif olarak kullanabilir düzeyde öğrenme olanağı sağlanmaktadır. Fakültemizde; Kamu Hukuku Bölümü ve Özel Hukuk Bölümü olmak üzere 2 bölüm bulunmaktadır. Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2002-2003 öğretim yılından itibaren Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Anabilim Dallarında yüksek lisans programları açılmıştır. Fakültemizde 1 fakülte sekreteri, 3 bilgisayar işletmeni, 2 memur, 1 teknisyen yardımcısı, 1 hizmetli olmak üzere toplam 8 idari personel görev yapmaktadır.

1.MİSYONUMUZ Etik değerlerle donatılmış, insanlık onuruna saygılı, hukukun üstünlüğüne ve evrensel ilkelerine bağlı, hukukun üstünlüğüne inanan, içinde yaşadığı toplumu tanıyan, milli bilince sahip, kendine güveni tam, özgürlükçü, çağdaş, geleceği görebilen, rekabete açık, yeni ve öncü bilgiye ulaşmayı hedefleyen, yeni sorunlara çözüm üretebilecek yeterli teorik ve uygulama bilgisine sahip, ulusal, uluslararası düzenleme ve uluslar üstü yaklaşımları bilen ve uygulayan; uluslararası ve disiplinler arası işbirliği ile her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak, aktif bir yabancı dil eğitimi eşliğinde teorik eğitimi uygulamalı eğitim ile birleştirerek; ulusal ve uluslararası hukuk düzenlerine yönelik nitelikli ve adil hukukçular yetiştirmek ve bilimsel bir disiplin olan hukuka katkıda bulunmak görevimizdir.

Kaliteli bir eğitim-öğretim ve bilimsel çalışma ile hukukun gelişimine katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası alanda saygınlık kazanmış bir fakülte konumuna ulaşarak fikri ve vicdanı hür üstün nitelikli hukukçular

Bir yandan vatandaşlarımızın hukuki uyuşmazlıklarında adil çözümlere ulaşma imkânını arttırmak, diğer yandan çağın ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun hukuk politikalarının ve reformlarının gerçekleştirilmesi için kuramsal alt yapı oluşturmak ve böylece Türkiye’de siyasal, toplumsal ve bireysel alanlarda adaleti egemen kılmak ulusal hukuk öğretimimizin uzun erimli amaçlarını oluşturmaktadır. Biz de Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak Türkiye’nin hukukçu adaylarına, iyi birer hukuk uygulayıcısı olabilmek için gerekli hukuki bilgi, beceri, davranış ve değerlendirme kabiliyetini kazandırarak onları mesleğe hazırlamak ve her hukukçu adayını hak, adalet ve toplumsal yarar ilkelerine uygun olarak yetiştirmek yoluyla bu amaca hizmet etmeyi hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizi sadece uygulayıcı adayları olarak değil, aynı zamanda hukuk politikacısı veya akademisyen adayları olarak da kabul ederek onların hukukun kuramsal, toplumsal ve aksiyolojik artalanına ilişkin birikimlerini ve bu birikime yönelik eleştirel bakış açılarını geliştirmek temel gayelerimizden biridir. Hukuk fakültesi mezunlarının Türk idare sistemi içerisinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenmekte olduğunu göz önünde tutarak, öğrencilerin müstakbel ve muhtemel bürokratik görevleri çerçevesinde toplumsal yarar üretebilmeleri için gerekli olan iktisat, kamu yönetimi, işletme, maliye, muhasebe ve sosyal politika gibi yan alanlarda da yeterli bilgi ve farkındalığa sahip olmalarını sağlamak yine başlıca amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Fakültemizde öğretim sistemi örgün öğretimden ibaret olup, ikinci öğretim veya uzaktan öğretim uygulamalarımız bulunmamaktadır. Öğretimin kapsamı, ilgili dersin özelliğine bağlı olarak ağırlıkları değişen kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Müfredatta yer alan dersler, bunların saatleri ve kredi değerleri ilgili mevzuat, Türk hukuk öğretiminin teamülleri ve hukuk sistemimizin güncel ihtiyaçları temel alınarak yönetim kurulunca belirlenir ve senato onayı ile kesinleşir. Fakültemizde lisans eğitimi dört yıl olup, eğitim dili Türkçedir. Mevcut öğrenci sayısı yıllara göre farklılık göstermekle birlikte 2015 - 2016 akademik yılında 1100 civarında öğrencimiz bulunduğu kayıtlara geçmiştir. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YGS ve LYS sınavları neticesinde fakültemize her yıl 205 öğrenci katılmaktadır. Ayrıca DGS, denklik veya yatay geçiş yollarıyla da fakültemize öğrenci kabul edilmektedir. Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programları fakültemizde uygulanmakta olup, ulusal ve yabancı fakültelerden öğrenciler kabul edilmektedir. Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde Kamu Hukuku ve Özel Hukuk bölümlerine ilişkin ayrı ayrı Tezsiz Yüksek Lisans, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarımız bulunmaktadır. Ayrıca, “Enerji Hukuku” ve “Arabuluculuk” alanlarında fakültemizde sertifika programları düzenlenmektedir.

Programlar arası değişim ve geçiş işlemleri Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik uyarınca yapılır. Yönetmelik bu bağlantıdan incelenebilir: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12883&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Fakülte binamızda sekiz amfi, 10 derslik, iki konferans salonu, bir fakülte kütüphanesi, bir okuma salonu, bir bilgisayar laboratuarı, bir internet salonu ve öğrenciler için sosyal etkinlik alanları yer almaktadır.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan : Uygun yeterlilik bulunamamıştır.