1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

a

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1973 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı Antalya Tıp Fakültesi olarak kurulmuş ve 1977 yılına kadar eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde sürdürmüştür. 1977 yılından itibaren temel tıp eğitimini Antalya’da Topçular’daki geçici tıp fakültesi binasında vermeye başlamıştır. 1981 yılında Antalya Kepez yöresindeki Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde klinik bilimler eğitimine başlanmıştır. 1981 yılında Akdeniz Üniversitesi’nin kuruluşu ile adı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiştir. 1988 yılından itibaren poliklinik hizmetleri, Üniversitemizin merkez kampüsündeki binalarda verilmeye başlamıştır. 1991 yılında Temel Bilimler bölümü Topçular’daki geçici binadan kampüsteki yeni yerine taşınmıştır. 1997 yılında Kepez’deki geçici hastanede hizmet veren tüm birimler kampüsteki 425 yataklı yeni hastanemize taşınmıştır. 1998 yılında yapımına başlanan 150 yataklı Acil-Yardım, Travma ve Organ Nakli Hastanesi 1999 yılında tamamlanarak ana hastane ile bütünlük içinde hizmete girmiştir. 2001 yılında hizmete açılan C blok ile beraber yatak kapasitesi 775'e ulaşmıştır. 2005 yılında H Blok tamamlanarak ferah bir poliklinik alanı oluşturulmuş, 2007 yılında ise Onkoloji ve Fizik Tedavi bölümleri için K Blok tamamlanarak hizmete girmiştir. 2008 yılında yapımına başlanan Psikiyatri Gündüz Polikliniği 2008 yılında 16.300 m2'lik alanı ile hizmet vermeye başlamıştır. 2011 yılında yapımına başlanan P Blok 2011 yılında 4.300 m2'lik alanı ile hizmete açılmıştır. 2012 yılında yapımına başlanan A2 Blok 2013 yılında 25.285 m2'lik alanı ile hizmete girmiştir. Bugün 218.348 m2’lik hizmet servis alanına sahip olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde batı standartlarında eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti verilmektedir. Toplam 983 yatak kapasitesiyle günde 3700 yeni hasta kabul eden, 87 yataklı yoğunbakım üniteleri ile Antalya ve çevre illerden gelen yılda yaklaşık 900.000 hastaya hizmet verilen bir sağlık kompleksidir. Ayrıca poliklinik ve klinik yatak kapasitesiyle Türkiye’nin referans hastanesi konumundadır. Temel Tıp Bilimleri üniversite kampüsü içinde 22.000 m2 örtülü alana sahiptir. Öğrenci Laboratuvarları 3310 m2 Öğrenci Derslikleri 2950 m2 Buradaki modern ders araç ve gereçleri ile donatılmış derslik ve laboratuvarlarda Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumları ve interaktif yöntemlerle teorik ve uygulamalı eğitim yürütülmektedir.

Tüm toplumun sağlık düzeyini yükseltecek nitelikli pratisyen ve uzman hekim yetiştirmek, bu eğitimi sağlayacak ve konusu ile ilgili araştırmalar yapacak akademisyenlerin yetişmesine olanak sağlamak, ülkemizde evrensel düzeyde sağlık hizmetleri vermektir.

Eğitim- Öğretim ve sağlık alanında kaliteyi sürekli iyileştiren, uluslar arası alanda tanınan seçkin bir fakülte olmaktır.

Birinci basamakta bireye ve çevreye yönelik koruyucu hekimlik yapabilen, •Toplumda sık görülen hastalıkları ve ölüm nedenlerini tanıyan ve tedavi edebilen, • Meslek etiğine saygılı, mesleğini seven, meslek yaşamı boyunca öğrenme isteği duyan ve bilgiye ulaşma yöntemlerini bilen, tıp uygulamalarının gerektirdiği değerlere ve sorumluluğa sahip, • Hasta, hasta yakını ve çevresindeki insanlar ile uygun ve etkin ilişkiler kurabilen, • Ekip çalışmasına önem vererek bir ekibi yönetebilecek ve yönlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olan, • İyi derecede yabancı dil (İngilizce) bilgisine sahip olan, • Bilimsel araştırma planlayabilen, yürütebilen ve bilimsel doğruları bilen, • Uzmanlık eğitimi ve akademik çalışma yapabilmesi için gerekli olan güncel ve bilimsel ön bilgi ve becerilere sahip olan hekimler yetiştirmek, • Tıp eğitimi ve sınavlarının Avrupa Birliği önerileri doğrultusunda standardize edilmesini sağlamaktır. Bologna sürecinde Fakültemizden mezun olan hekim; 1. Birinci basamak hekimlik uygulamaları için gerekli temel ve güncel kuramsal ve uygulamalı tıp bilgi ve becerilerine sahiptir ve bunları kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder. 2. Tıp alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir, kanıta dayalı tıp uygulamalarını tanır, eleştirel düşünür ve çözüm üretmede kullanır. 3. Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi ve bilişim teknolojilerini kullanır. 4. Hekimlikle ilgili edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile, toplum ve çevreye yönelik koruyucu hekimlik yapar ve sağlık eğitimi verir. 5. Tıp Bilimine özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir ve bağımsız olarak ve diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde proje, etkinlik veya tanımlayıcı düzeyde araştırma tasarlar ve yapar. 6. Ekip çalışmalarını organize eder, sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir, olası öngörülemeyen sorunları çözmek için birey ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 7. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir. Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler. 8. Öğrenme hedeflerini ve bilgiye ulaşma yollarını/öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir. 9. Tıp alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle sözlü ve yazılı olarak etkili bir iletişim kurarak paylaşır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler. 10. Birinci basamak hekimliği ile ilgili aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar. 11. Tıp alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 12. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarını bilir, bunlara uygun davranırken, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur. 13. Hastaları biyopsikososyal bir bütün olarak değerlendirir. 14. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. 15. Hasta ve hasta yakınlarıyla etkin iletişim kurar, kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir. 16. Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular. Ayrıca toplumda sık karşılaşılan hastalıkların ve ölüm nedenlerinin tanısını koyar ve tedavi eder. 17. Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir. 18. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı, fakültemiz vizyon ve misyonu doğrultusunda oluşturulmuştur. Eğitim programı Harden tarafından geliştirilen (SPICES) tıp eğitimi değişimin çerçevesini oluşturan, öğrenci merkezli, problem çözmeye yönelik, entegrasyonu sağlanmış, topluma dayalı, seçmelilerin yer aldığı, sistematik bir eğitim modeli özelliği göstermektedir. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, eğitim programı modeli ilk üç yılda organ sistemleri zemininde entegre edilmiş (yatay entegre), temel ve klinik bilimlerin Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) aracılığı ile ilişkilendirildiği (dikey entegre), ayrıca topluma yönelik eğitim hedeflerine sıkça yer veren bir programa sahiptir. Dönem IV ve V de ise klinik stajlara dayalı, temel bilimlerin daha az klinik bilimlerin ise ağırlıkta olduğu yatay ve dikey entegrasyon bulunmaktadır. Eğitim programında intearaktif uygulamalar şeklinde klasik dersler, küçük grup çalışmaları, laboratuar uygulamaları, klinik beceri eğitimi, hasta başı uygulamalar gibi farklı eğitim yöntemleri kullanılmaktadır. Tıp eğitiminde bir hekim adayının sahip olması gereken tüm mesleksel beceriler 1998 yılından bu yana Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mesleksel Beceri Laboratuarı’nda fantom modeller üzerinde yapılandırılmış bir eğitim modeli ile 6-8 kişilik gruplar halinde öğrencilere öğretilmektedir. 2002 – 2003 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim programımız, Ulusal Çekirdek Eğitim Programının (UÇEP) tamamını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiş, PDÖ uygulamaları bu tarihten itibaren eğitim programına dahil edilmiştir. İyi hekim yetiştirmede çok önem verdiğimiz tıbbi etik, tıbbi felsefe, sağlık ekonomisi, tıbbi bilişim, klinik ve bilimsel araştırma becerileri, iletişim becerileri, kanıta dayalı tıp uygulamaları gibi konular dönem I, II ve III eğitim programlarında modüler tarzda yer almaktadır.

Geçişler ‘’ Yüksek Öğretim Kurulmları Arasında öğrencilerin yatay geçiş esaslarına’’ uygun olarak hazırlanan ‘’ Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Ön Lians ve Lisans Düzeyinde Yataty Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik ‘’ çerçevesinde yaptırılır.

2015 yılı sonu itibarıyla yıllık 906.476 poliklinik hastasına, 50.830 yatan hastaya hizmet vermektedir. Temel Tıp Bilimleri üniversite kampüsü içinde 22.000 m2 örtülü alana sahiptir. Öğrenci Laboratuvarları 3310 m2 Öğrenci Derslikleri 2950 m2 Buradaki modern ders araç ve gereçleri ile donatılmış derslik ve laboratuvarlarda Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumları ve interaktif yöntemlerle teorik ve uygulamalı eğitim yürütülmektedir.

Eksik Alan : Koordinatörlük listesi bulunamdı.

Eğitim Öğretim Sistem
İletişim

Eksik Alan : Uygun yeterlilik bulunamamıştır.