1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin temel hedefi bünyesindeki tüm sanat ve tasarım alanlarında çağdaş bilgilerle ve mesleki yeterliklerle donanmış, kazandığı bilgi ve yeterlikleri evrensel ölçekte kullanabilen ve evrensel kültüre katkı sağlayan geniş ufuklu bilim insanları, sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmektir. Bu hedef ile paralel olarak Güzel Sanatlar Fakültesi çağın toplumsal ihtiyaçlarına ve akademik standartlarına uygun eğitim-öğretim programları yürütmeyi, lisansüstü çalışmaları desteklemeyi, bu çerçevede evrensel niteliğe sahip sanat ve tasarım ürünleri ve faaliyetleri ortaya koymayı, ürünlerini toplumsal yarara dönüştürerek toplumla bütünleşmeyi, bu karakteriyle uluslararası platformda tanınmayı amaçlamaktadır.

Fakültemiz 1999’da Resim, Heykel, Grafik ve Seramik Bölümleriyle açılmıştır. 2000’de İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile Fotoğraf, 2002’de Sinema-TV ve Müzik, 2010’da Geleneksel Türk El Sanatları, 2011’de Mimarlık Bölümleri eğitime açılmıştır. Moda ve Tekstil Tasarımı ile Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümlerinin eğitime açılması planlanmaktadır. Fakültemizde uygulamalı derslere ağırlık verilmektedir. Mimarlık, İç Mimari ve Sinema-TV bölümleri dışındaki bölümlere Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. 2007’de Güzel Sanatlar Enstitüsü ile lisansüstü eğitim başlamıştır. 2011’de disiplinler arası kapsamda Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programı ile doktora düzeyinde eğitim başlatılmıştır. Resim alanında Yüksek Lisans programı faaliyettedir.

Ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu tarihsel ve kültürel altyapıyı güncel gelişmeler çerçevesinde yorumlayan yüksek nitelikli akademik programları kurgulamak, bu programlar ile evrensel düzeyde sanat ve tasarım ürünleri ve bilgisi üreten sanatçılar, tasarımcılar ve akademisyenler yetiştirmek, toplumsal veriler ve ihtiyaçların sanat ve tasarım ürünlerine dönüşümüne katkı sağlamak, toplumun sanatsal, sosyal ve kültürel gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak, evrensel düzeyde kültür ve sanat alışverişini gerçekleştirebilmektir.

Eğitim, öğretim, araştırma, sanat ve tasarım alanlarında kaliteyi sürekli iyileştiren, toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, girişimci, sanat ve tasarım alanındaki etkinlikleri ve ürünleri ile evrensel düzeyde eğitim veren, gerekli akademik ve idari kadrolar ile birlikte teknik donanım ve mekânsal imkânlara sahip Fakülte olmaktır.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin temel hedefi bünyesindeki tüm sanat ve tasarım alanlarında çağdaş bilgilerle ve mesleki yeterliklerle donanmış, kazandığı bilgi ve yeterlikleri evrensel ölçekte kullanabilen ve evrensel kültüre katkı sağlayan geniş ufuklu bilim insanları, sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmektir. Bu hedef ile paralel olarak Güzel Sanatlar Fakültesi çağın toplumsal ihtiyaçlarına ve akademik standartlarına uygun eğitim-öğretim programları yürütmeyi, lisansüstü çalışmaları desteklemeyi, bu çerçevede evrensel niteliğe sahip sanat ve tasarım ürünleri ve faaliyetleri ortaya koymayı, ürünlerini toplumsal yarara dönüştürerek toplumla bütünleşmeyi, bu karakteriyle uluslararası platformda tanınmayı amaçlamaktadır.

Merkezi yerleştirme sistemi ile öğrenci alan Sinema TV, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ve Mimarlık Bölümü dışındaki tüm bölümlerin lisans programlarına yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır. Fakültemiz akademik kadrosuyla lisansüstü programların açılması ve gelişmesine de destek vermektedir. 2007’de Güzel Sanatlar Enstitüsü ile lisansüstü eğitim başlanmıştır. 2011’de disiplinler arası kapsamda Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programı ile doktora düzeyinde eğitim başlatılmıştır. Resim alanında Yüksek Lisans programı faaliyettedir. 2013 itibarı ile disiplinler arası kapsamda Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans programı faaliyete geçmiştir. Eğitim programlarımızda üniversite – sektör işbirliklerinin geliştirilmesi, akademik kadromuz ve öğrencilerimizin ürettiği sanat ve tasarım eserlerinin toplumla bütünleşmesine yönelik faaliyetler önem taşımaktadır. Fakültemizin Stratejik Plânlaması kapsamında da önemli yer tutan sanatsal ve bilimsel etkinlikler, eğitimin önemli bir öğesidir. Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimine olanak tanıyan programlar sayesinde fakültemiz, sadece ulusal anlamda değil, uluslararası düzeyde de gün geçtikçe tanınmakta ve ilerleme kaydetmektedir. Bu amaçla öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri yapılmakta, öğretim üyeleri ve öğrencilerin bilgi ve görgülerinin geliştirilmesi anlamında katkıda bulunulmaktadır.

Fakültemizde Yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarımız arasında geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge” esaslarına göre yapılabilmektedir.

Fakültemiz bölümlerinde verilen eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla fiziksel ve teknik donanım sürekli olarak geliştirilmektedir.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim