1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında İktisat Bölümü Lisans Programı ile öğretime başlamış olan Fakültemiz, 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında İşletme Bölümü, 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında Maliye ve Kamu Yönetimi Bölümleri ve 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında ise Uluslar arası İlişkiler Bölümünü açarak öğretim üyesi ve öğrenci sayısı bakımından hızlı bir gelişme kaydetmiştir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile 2010Ekonometri Bölümüne öğrenci alımı başlamasıyla fakültenin faal bölüm sayısı yediye çıkarılmıştır. Yeni açılan iki bölüme 2008-2009 eğitim öğretim yılında öğrenci alımı yapılarak eğitime başlanmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde halen 7’si lisans, 11’i yüksek lisans ve 5’i doktora düzeyinde 23 diploma programı sürdürülmekte, ayrıca çeşitli sürekli eğitim programları ile bölgenin eğitim taleplerine yanıt verilmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 3 Temmuz 1992 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 3897 sayılı kanunun 14. maddesi doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nun 29 Aralık 1992 tarihli kararı ile kurulmuştur. Fakülte, öğretim faaliyetine 1993-1994 akademik döneminde İktisat Bölümü’ne alınan 29 öğrenci ile başlamış, 4 Ekim 1993 tarihinde A Blok binasının temeli atılmıştır. İktisat Bölümü’nden 3 yıl sonra İşletme Bölümü kurulmuş ve 1996-1997 akademik döneminde öğretime geçmiştir. 1997 yılında Maliye ve Kamu Yönetimi Bölümleri, 2003 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2009 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve 2010 yılında Ekonometri Bölümü kurulmuştur. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kuruluşundan itibaren kısa zamanda altyapı tesisleri, kadrolaşması, gerçekleştirdiği akademik etkinlikler ve oluşturduğu yurtdışı bağlantılar ile pek çok ülkenin muhtelif akademik çevrelerinde tanınan ve saygınlığı olan bir konuma ulaşmıştır.

Ekonomi, siyasal bilimler, yönetim bilimleri ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkı sağlamaktır.

Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.

İİBF’nin temel amacı; eğitim gördüğü alanda çağdaş bilgilerle donanmış, en az bir alanda uzmanlık özellikleri kazanmış, kazandığı bilgileri esnek ve yaratıcı biçimde kullanabilen, sorun çözme ve takım çalışması becerilerini edinmiş Atatürk ilkelerine bağlı üretken gençler yetiştirmektir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim - öğretim; örgün öğretim, ikinci öğretim ve yaz okulu türlerinden ibarettir. Eğitim - öğretimin kapsamı; ilgili akademik programın özelliğine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, bitirme ödevi/projesi, ödev çalışması, staj, seminer ve benzeri gibi öğretme - öğrenme etkinliklerinden oluşur. Lisans ve ön lisans programlarında yer alacak dersler, bunların zorunlu veya seçmeli oldukları, saatleri, kredileri ve derslerin AKTS kredileri ilgili alt kurullarının önerileri dikkate alınarak ilgili kurulca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Staj, bitirme projesi, tez gibi eğitim - öğretim etkinliklerine ilişkin ilkeler ve bu tür etkinliklerin değerlendirilmesine ilişkin esaslar ilgili kurulca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre uygulanır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2011 güz dönemine kadar faaliyetlerini iki hizmet binasında sürdürmüştür. Fakültenin mevcut tesislerinden A Blok inşaatı Mart 1997’de tamamlanmış, hızlı gelişimden dolayı kısa zamanda binanın yetersiz kalması üzerine B Blok binasının temeli atılmış ve bu ikinci bina 17 Mayıs 2001 tarihinde Fakültenin 8. kuruluş yıldönümünde hizmete girmiştir. İlerleyen yıllarda geçici olarak Hukuk Fakültesi’nin kullanımı için tahsis edilen Fakültenin C Blok Binası, Hukuk Fakültesi’nin yeni binasına taşınmasının ardından, 2011-2012 güz dönemi içinde Fakültenin kullanımına iade edilmiş bulunmaktadır. Fakülte, 2012 yılından itibaren faaliyetlerini üç hizmet binasında sürdürmektedir.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim