1. Akademik Programlar
    1. Ön Lisans
    1. Lisans
    1. Tezli Yüksek Lisans
    1. Doktora
Birim Hakkında Genel Bilgiler(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu)

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 30 Mart 1983 tarihinde üniversitenin ikinci fakültesi olarak Antalya’da kuruldu. Eğitim-öğretime, 1984–1985 öğretim yılında Bahçe Bitkileri Bölümüne öğrenci alınmasıyla başlandı. Fakültemiz bugün; çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları, sürekli gelişen araştırma ve uygulama alt yapısı, bilimsel birikime olan katkısı, uluslararası ilişkilerdeki başarısı ile Türkiye’nin önde gelen Ziraat Fakülteleri arasında yerini almıştır. Fakülte’de 9 bölümde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam edilmektedir. Bu bölümler: Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Peyzaj Mimarlığı Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarımsal Biyoteknoloji Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarla Bitkileri Toprak ve Bitki Besleme Zootekni

30 Mart 1983 yılında kurulan fakültemiz üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesinden sonra kurulan 2. fakültedir. Lisans eğitimine 1984-1985 eğitim-öğretim döneminde Bahçe Bitkileri Bölümü’ne öğrenci alınarak başlatılmıştır. İlk mezunlar ise 1988-1989 eğitim-öğretim döneminde verilmiştir. Kampus içinde Fakülteye ayrılan arazide ilk tesisler ve koleksiyon bahçesi 1985-1986 yılında kurulmaya başlanmıştır...

Ziraat Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında yaratıcı, girişimci ve donanımlı bireyler yetiştirmek için lisans ve lisansüstü düzeyde çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim programları uygulamak, etkin araştırma-geliştirme çalışmalarıyla yerelden evrensele bilim ve teknolojiye katkı sağlamak ve sektörün ihtiyacı olan bilgiye dayalı mal ve hizmet üretmektir...

Bilim, modern teknoloji ve sürdürülebilirlik temelinde; akredite eğitim-öğretim ve nitelikli araştırma faaliyetleri yürüten, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, paydaşların beklentilerini karşılayan, ilgili sektörler ve bölge halkı ile bütünleşen, uluslararası düzeyde tanınan Türkiye’nin seçkin ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır...

Bilim ve modern teknoloji ışığında, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştüren, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan, sektörün beklentilerini karşılayan seçkin ZİRAAT MÜHENDİSLERİ yetiştirmek

Ziraat Fakültesinde eğitim - öğretim; örgün öğretim ile yaz okulu türlerinden ibarettir. Eğitim - öğretimin kapsamı; ilgili akademik programın özelliğine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışması, bitirme ödevi/projesi, ödev çalışması, staj, seminer, pratik çalışma, atölye uygulamalar ve benzeri gibi öğretme - öğrenme etkinliklerinden oluşur. Lisans ve ön lisans programlarında yer alacak dersler, bunların zorunlu veya seçmeli oldukları, saatleri, kredileri ve derslerin AKTS kredileri ilgili alt kurullarının önerileri dikkate alınarak ilgili kurulca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Staj, bitirme projesi, tez gibi eğitim - öğretim etkinliklerine ilişkin ilkeler ve bu tür etkinliklerin değerlendirilmesine ilişkin esaslar ilgili kurulca belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre uygulanır.

Ziraat Fakültesinde, dört adet binada hizmete devam edilmektedir. Binaların toplam alanı 15 000 m2’dir. Bu binalarda; 3 tanesi anfi düzeninde olmak üzere toplam 19 adet derslik, 3 adet toplantı salonu, 3 adet çizim salonu, 1 adet öğrenci internet salonu, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 20 adet araştırma ve uygulama laboratuvarı ve 123 ofis bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde Kampus ve Aksu olmak üzere iki araştırma-uygulama çiftliği bulunmaktadır. Kampus Çiftliği açık ve kapalı üretim mekanları, hayvancılık üniteleri (büyükbaş, kanatlılar ve arıcılık) ve atölyelerden oluşmaktadır. Burada; cam seralar (sebze), plastik sera (bağ, muz, yeni dünya), tarla bitkileri deneme arazisi, kümes, süt sığırcılığı tesisi ve günlük 1.5 ton kapasiteli süt işleme tesisi bulunmaktadır.

Koordinatörler
Eğitim Öğretim Sistem
İletişim